Hansa Asphalt Logo

Umbau Knoten B51/ou Bassum

LEISTUNG

Lieferung von Asphaltmischgut für die Baumaßnahme: Umbau Knoten B51/ B61 Ortsumgehung Bassen

  • 600 t Asphalttragschicht     AC 32 TS2.
  • 1000 t AspahltbinderschichtAC 16 BS3.
  • 550 t Asphaltdeckschicht    SMA 8 S